PRIVACAYVERKLARING

Net als alle soortgelijke advieskantoren verwerkt ook VKSA persoonsgegevens. Die hebben we nodig voor onze dienstverlening waarin we veel zaken voor u regelen én voor de wettelijke verplichtingen die daaruit voortvloeien. Maar ook om u waar nodig te kunnen bereiken met vragen en informatie, voor overleg, afstemming e.d. We bewaren onder meer uw naam, adres en andere contactgegevens (mailadres, telefoonnummer enz.), uw nationaliteit, geboorteplaats en –datum, uw bankrekeningnummer en uw BSN.

Een goede omgang met uw gegevens vindt VKSA van groot belang. We zijn ons daarbij volledig bewust van de privacywetgeving. Persoonsgegevens verstrekken we dan ook uitsluitend aan andere partijen indien dat voor de uitvoering van uw opdrachten aan ons noodzakelijk is óf als we ze nodig hebben om aan een wettelijk verplichting te voldoen.

Ook de bescherming van uw gegevens neemt VKSA serieus. We hebben passende maatregelen genomen om verlies, ongewenste openbaarmaking, niet-geaccordeerde wijziging, onbevoegde toegang of misbruik te voorkomen. Uw gegevens bewaren we bovendien niet langer dan strik noodzakelijk of verplicht op basis van wet- en regelgeving.

Uw gegevens zijn van u. Wilt u inzage, verwijdering, aanpassing, overdracht (of juist niet) of bezwaar maken tegen verwerking ervan? Laat het ons weten. Uw verzoek honoreren wij graag en steeds zo spoedig mogelijk. Tot slot: Heeft u een klacht over de manier waarop VKSA met uw gegevens omgaat, dan vernemen wij die graag. U kunt zich natuurlijk ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens en daarbij gebruik maken van deze link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

In contact komen met VKSA

Bezoekadres:
Keer-weer 2
2381 GC Zoeterwoude

Postadres:
Postbus 72
2380 AB Zoeterwoude

Telefoon:
071-580 46 00

Fax:
071-580 46 02

E-mail:
info@vksa.nl

Hier vindt u ons: